Easy Swedish Sentences

Easy Swedish Sentences have words similar to English that will enable you to understand what is meant.

Easy Swedish is Swedish similar to English.

There are of several types of Easy Swedish Sentences:

1. EASIEST SWEDISH SENTENCES

2. SWEDISH SENTENCES THAT NEED NO TRANSLATION

------

EASIEST SWEDISH SENTENCES

Easiest Swedish Sentences feature words similar to English that will enable you to understand what is meant.

You can use the spelling and/or sound of each word similar to English to help you figure out the meaning of each Easy Swedish Sentence.

From the key words similar to English you should be able to make out the meanings of the other Swedish connecting words that are not similar to English. You can use the words similar to English as clues to the meanings of the other Swedish words.

When you travel to Sweden, you will probably see some Easiest Swedish Sentences that you will be able to understand just because you know the English words related to the Swedish words in these Easy Swedish Sentences.

Examples of Easiest Swedish Sentences

After the Swedish and English versions of each sentence is the pronunciation of the Swedish sentence.

Swedish -- English -- [Say Swedish]

Stopp! -- Stop! -- [‘stop’]

Hjälp! -- Help! -- [yelp]

Var är ett diskotek? -- Where is a discotheque? -- [vahr air eht dis-koh-TEHK]

Var är museet? -- Where is the museum? -- [vahr air muh-SEE-eht]

Var är fontänen? -- Where is the fountain? -- [vahr air fohn-TAIRN-ehn]

Var är bussterminalen? -- Where is the bus terminal? -- [vahr air BUS-tehr-mih-NAHL-ehn]

Var är plattform tre? -- Where is platform three? -- [vahr air PLAT-fohrm tree]

Var är businesscentret? -- Where is the business center? -- [vahr air ‘business’-sehn-treht]

Var är konferensrummet? -- Where is the conference room? -- [vahr air kohn-feh-RANS-ruhm-eht]

Var är närmaste park? -- Where is the nearest park? -- [vahr air NAIR-mas-teh ‘park’]

Var är tennismatchen? -- Where is the tennis match? -- [vahr air ‘tennis’-mash-chehn]

Var är basketbollmatchen? -- Where is the basketball match? -- [vahr air ‘basketball’-mash-chehn]

Var är naturreservatet? -- Where is the nature preserve? -- [vahr air na-TEUR-res-her-VAH-teht]

Var är polisstation? -- Where is the police station? -- [vahr air poo-LEES-sta-SHOAN]

Var ska jag parkera? -- Where should I park? -- [vahr skah yahg par-KEE-ra]

Var kan jag hyra en moped? -- Where can I hire (rent) a moped? -- [vahr kan yahg HEW-ra ehn moh-PEED]

Var kan jag hyra en motorcykel? -- Where can I hire (rent) a motorcycle? -- [vahr kan yahg HEW-ra ehn MOA-tohr-SOO-kehl]

Är det här rätta plattformen till Stockholm? -- Is this the right platform to Stolkholm? -- [‘are’ dee hair REH-ta PLAT-fohr-mehn tihl ‘Stockholm’]

Kan du reparera den här? -- Can you repair this here? -- [‘can’ deu reh-pa-ree-ra dehn hair]

Kan du hjälpa mig? -- Can you help me? -- [‘can’ deu YEHL-pa may]

Kan du öppna dörren? -- Can you open the door? -- [‘can’ deu URP-na DUR-rehn]

Kan doktorn komma här? -- Can the doctor come here? -- [‘can’ DOHK-torn KOH-ma hair]

När måste vi checka ut? -- When must we check out? -- [nair MOS-ter vee SHEH-ka eut]

Var finns toalett? -- Where is the toilet? -- [vahr fihns toa-ah-LEHT]

Var finns informationen? -- Where is the information (desk)? -- [vahr fihns in-for-ma-SHOA-nehn]

Var finns det ett internetkafé? -- Where is there an internet café? -- [vahr fihns dee ehn in-ter-NET-‘cafe’]

Var finns souvenirbutiken? -- Where is the souvenir boutique? -- [vahr fihns ‘souvenir’-buh-tee-kehn]

Har ni information om en sightseeingtur? -- Do you have any information on a sightseeing tour? -- [hahr nee ihn-for-ma-SHOAN om ehn “sightseeing”-teur]

-------

Mina kreditkort är stulna. -- My credit card was stolen. -- [MEE-na kreh-DEET-koart air STEUL-na]

Här är mitt nummer. -- Here is my number. -- [hair air miht NUHM-ehr]

Här är mitt telefonnummer. -- Here is my telephone number. -- [hair air miht teh-leh-FOAN-nuhm-ehr]

Här är min e-postadress. -- Here is my e-mail address. -- [hair air mihn ee-POST-ad-REHS]

Jag har bokat ett rum. -- I have booked a room. -- [yahg hahr BOH-kat eht ruhm]

Jag kommer midnatt. -- I’ll come at midnight. -- [yahg KOH-mehr MEED-nat]

Det kostar tre kronor. -- That costs three kronor. -- [dee KOS-tar tree KROA-nohr]

Fyll tanken. -- Fill the tank. -- [feyl TAN-kehn]

Ring polisen! -- Call the police! -- [rihng poa-LEE-sehn]

Ring efter en ambulans. -- Call for an ambulance. -- [rihng EHF-ter ehn am-beu-LANS]

Det är varmt. -- It is warm. -- [dee air varmt]

Det är regnigt. -- It is raining. -- [dee air REHNG-nihkt]

Det är snöigt. -- It is snowing. -- [dee air SNUR-ikt]

-------

SWEDISH SENTENCES THAT NEED NO TRANSLATION

Some Easiest Swedish Sentences are so easy that they need no translation because the words similar to English will enable you to understand what is meant.

You can use the spelling and/or sound of each word similar to English to help you figure out the meaning of each Easy Swedish Sentence -- without need of translation.

So from the key words similar to English you should be able to make out the meanings of the other Swedish connecting words that are not similar to English.

When you travel to Sweden, you will probably see some Swedish Sentences That Need No Translation which you will be able to understand just because you know the English words related to the Swedish words in these Easy Swedish Sentences.

Examples of Swedish Sentences That Need No Translation

After the Swedish version of each sentence is the pronunciation of the Swedish sentence.

Swedish -- [Say Swedish]

Var är vi? [vahr air vee]

Var är en park? [vahr air ehn ‘park’]

Var är en bar? [vahr air ehn ‘bar’]

Var är en konsert? [vahr air ehn kohn-SAIR]

Var är en jazzklubb? [vahr air ehn yas ‘club’]

Var är en klubb med livemusik? [vahr air ehn ‘club’ meed ‘live’-meu-SEEK]

Var är en klubb med lokal musik? [vahr air ehn ‘club’ meed lo-KAHL meu-SEEK]

Var är ett gym? [vahr air eht yim]

Var är bussterminalen? [vahr air BUS-tehr-mih-NAHL-ehn]

Var är businesscentret? [vahr air ‘business’-sehn-treht]

Var är synagogan? [vahr air sihn-a-GOHG-an]

Var är polisstation? [vahr air poo-LEES-sta-SHOAN]

Vad är ditt telefonnummer? [vahd air diht teh-leh-FOAN-nuhm-ehr]

Vad är ditt faxnummer? [vahd air diht ‘fax’-NUHM-ehr]

Är du allergisk mot penicillin? [‘are’ deu a-lehr-GIHSK moat pehn-eh-sih-LEEN]

Kan du rekommendera ett hotel? [‘can’ deu reh-koh-mehn-DEE-ra eht ‘hotel’]

Kan du rekommendera ett hotel i Stockholm? [‘can’ deu reh-koh-mehn-DEE-ra eht ‘hotel’ ee Stockholm]

Kan du rekommendera ett kafé? [‘can’ deu reh-koh-mehn-DEE-ra eht ‘cafe’]

Kan du rekommendera en restaurang? [‘can’ deu reh-koh-mehn-DEE-ra ehn rehs-teu-RANG]

Kan du rekommendera en sightseeingtur? [‘can’ deu reh-koh-mehn-DEE-ra ehn “sightseeing”-teur]

------

Stopp! [‘stop’]

Det er intressant. [det air ihn-treh-SANT]

Det er romantiskt. [det air roh-MAN-tihskt]

Här är mitt telefonnummer. [hair air miht teh-leh-FOAN-nuhm-ehr]

Jag kommer från USA. [yahg KO-mehr deu froan eu ehs ah]

Jag är student. [yahg air STUH-dent]

Jag är vegetarian. [yahg air veh-geh-ta-ree-AHN]

Jag är i en turistgrupp. [yahg air ee ehn teu-RIHST-greupp]

Jag är här med min familj. [yahg air hair mehd min fa-MIHL]

Jag är här för en konferens. [yahg air hair furr ehn kohn-fehr-ANS ]

Jag har ett problem. [yahg hahr eht proh-BLEEM]

Jag är diabetiker. [yahg air dee-ah-BEH-tih-ker]

Jag är laktosintolerant. [yahg air lak-TOAS-in-toh-leh-RANT]

Jag är handikappad. [yahg air HAND-ee-kap-ad]

Jag är allergisk mot penicillin. [yahg air a-lehr-GIHSK moat pehn-eh-sih-LEEN]

Jag är allergisk mot antibiotika. [yahg air a-lehr-GIHSK moat an-tih-bee-OA-tee-ka]

Jag har astma. [yahg hahr ‘asthma’]

Jag har ett insektbett. [yahg hahr eht in-sekt-beht]

Jag har en allergisk reaktion. [yahg hahr ehn a-lehr-GIHSK ree-ak-SHOAN]

Jag har en vaginal infektion. [yahg hahr ehn va-gih-NAHL in-fehk-SHOAN]

-------

Easy Swedish Sentences are not the only part of Swedish that is easy.

Easy Swedish is Swedish similar to English.

EASY SWEDISH WORDS look like English words. Some Easy Swedish words are spelled exactly like English. Other Easy Swedish words are spelled slightly different than English, but look related.

EASY SWEDISH PHRASES contain enough words similar to English that you will be able to understand what the phrases mean.

EASY SWEDISH PRONUNCIATIONS are Swedish words pronounced like English, with some spelled exactly like English, and others spelled slightly different than English but still pronounced like English.

EASY SWEDISH GRAMMAR has Swedish words similar to English in the same order in Swedish as in English (but unfortunately not all Swedish grammar is Easy Swedish Grammar.)

All this Easy Swedish is featured on the web site www.easiest-foreign-languages.com

------

Many Swedish words are spelled exactly like English. Even more Swedish words are spelled slightly different than English -- although easily recognizable as related to English.

Discover how much you know about Swedish just because you know English. You will recognize more Swedish words than you realize.

Since so many Swedish words resemble English, it makes sense to take advantage of your experience with those related words. If you are an English-speaker, you have spent years with these English words that resemble Swedish words. You know how to pronounce them, what they mean, how to use them in conversation, all without thinking about them consciously.

If you’ve never studied Swedish, you may not realize that you already know many Swedish words in English. Easiest Foreign Languages will reveal that you already know quite a bit of Swedish, because so many Swedish words are similar to English.

The Easy Swedish words that are similar to English provide the easiest way to begin learning Swedish, and can make learning the Swedish language easier for you.

-------

LINKS TO MORE EASY SWEDISH SENTENCES:


EASIEST SWEDISH SENTENCES


SOME EASY SWEDISH SENTENCES NEED NO TRANSLATION


EASY SWEDISH WORDS


EASY SWEDISH PHRASESReturn to Easy Swedish.


Return to Easiest Swedish Introduction.
-----

Looking for something else?

Use this search feature to find it:

Custom Search

-----

-----

Easiest Languages have thousands of words similar to English, so:

“This is The Easiest Way to Begin Learning Foreign Languages.”

Helping More People Begin Foreign Languages The Easiest Way.

-----

TELL YOUR FRIENDS!